top of page

Behandelinhoudelijke randvoorwaarden

 

- Als behandelaar ben ik transparant over je klachten, werkwijze en overwegingen die daarbij komen kijken. Het horen van je hulpvraag en je verander wens staan hierin centraal. Wanneer ik denk dat andere aspecten ook of meer van belang zijn met betrekking tot de patronen waarin je vastloopt zal ik dit bespreekbaar maken om te onderzoeken of we tot een gezamenlijk focus kunnen komen. 

- Als client vraag ik je om binnen je eigen mogelijkheden zo veel mogelijk openheid te geven van zaken. Belangrijke aspecten achterwegen houden of verzwijgen kunnen de behandeluitkomst negatief beïnvloeden.

- Indien u emails tussen de sessies stuurt aan de behandelaar zullen die als het de inhoud van de behandeling betreft in de eerst volgende sessie ter sprake worden gebracht. Wanneer het over praktische zaken gaat zoals het verzetten van een afspraak zal ik hier wel op reageren.

 

- Indien er sprake is van crisis is het van belang telefonisch contact op te nemen. Indien er niet direct opgenomen wordt, bel gerust een aantal keer. Ik zal zodra ik in de gelegenheid ben te bellen zo snel mogelijk terugbellen en proberen je zo goed mogelijk te helpen. 

Praktijk Una beschikt echter niet over een 24-uurs beschikbaarheid. Buiten praktijkuren kan je gebruik maken van het noodnummer113. Bij suïcidegevaar. Tevens kun je bellen naar de huisartsenpost in je eigen regio.

- Elke 6 maanden wordt de behandeling geëvalueerd. De frequentie kan ook vaker zijn indien client of behandelaar dat wenselijk acht. 

Hieronder bevindt zich het goedgekeurde kwaliteitsstatuut, dit toont aan dat praktijk Una de juiste zorg met bijbehorende kwalificaties biedt binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: 94065340 BIG-registraties: 19911936825

Overige kwalificaties: psychotherapeut, nvp supervisor, mbt supervisor

Basisopleiding: WO gezondheid- en klinische psychologie

AGB-code persoonlijk: 94016318

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Una

E-mailadres: info@praktijkuna.nl KvK nummer: 77262255

Website: www.praktijkuna.nl

AGB-code praktijk: 94065340

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): depressie/ rouw/ zingeving trauma

persoonlijkheidsproblematiek burn-out

levensfasen problematiek problemen rondom zelfbeeld/ identiteit moeilijkheden in relatie met anderen/ relatieproblemen perfectionisme/ overcontrole motivatieproblemen/ moeite richting te geven aan je leven/ keuzestress

Behandelvormen psychotherapie binnen het psychoanalytische referentiekader: MBT, DIT, TFP, KPSP, AFT, inzichtgevende psychotherapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: L.Houtzager

BIG-registratienummer: 19911936825

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): collega psychotherapeuten. Huisartsen voor aanmelding en verwijzing.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Intervisie. Overleg met collega therapeuten. Afstemming bij verwijzing met huisarts of GGZ instelling.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): De huisarts en de crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik duidelijke afspraken maak met mijn patiënten. Tevens is chronische en acute suïcidaliteit een contra-indicatie.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.register-mbt.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): klachtenfunctionaris van de LVVP tel (088)2341606

Link naar website: LVVP@klachtencompany.nl

Link naar website:

degeschillencommissie.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Nynke Tuin

BIG:59912743425

AGB: 94016327

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): aanmelden via mail: info@praktijkuna.nl. Ik neem dan contact op met patiënt. Precieze procedure staat op website.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: L.Houtzager

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie      Omschrijving

9402                Psychotherapeut

  1. Klinisch psycholoog

  2. gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie      Omschrijving

9402                Psychotherapeut

9405                Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Nee.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: L.Houtzager

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie      Omschrijving

9402                Psychotherapeut

  1. Klinisch psycholoog

  2. gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie      Omschrijving

9402                Psychotherapeut

9405                Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: L.Houtzager

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie      Omschrijving

9402                Psychotherapeut

  1. Klinisch psycholoog

  2. gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie      Omschrijving

9402                Psychotherapeut

9405                Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Patiënt indien van belang voor zijn/ haar proces naasten uit te nodigen aantal keer aan te sluiten bij sessies.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): bhp, evaluatiemomenten en ROM metingen indien gewenst.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: afhankelijk van de soort psychotherapie 3 a 6 maanden.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Door de therapeutische relatie onderwerp van gesprek te laten zijn, maar ook open te vragen naar verbeterpunten, zaken die ze minder prettig hebben ervaren aan mijn werkwijze of mij als persoon. Dit gebeurt gedurende het proces en tevens op het einde.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: L.S. Houtzager

Plaats: Oosteind

Datum: 27-05-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

bottom of page