top of page

Behandelinhoudelijke randvoorwaarden

 

- Als behandelaar ben ik transparant over je klachten, werkwijze en overwegingen die daarbij komen kijken. Het horen van je hulpvraag en je verander wens staan hierin centraal. Wanneer ik denk dat andere aspecten ook of meer van belang zijn met betrekking tot de patronen waarin je vastloopt zal ik dit bespreekbaar maken om te onderzoeken of we tot een gezamenlijk focus kunnen komen. 

- Als client vraag ik je om binnen je eigen mogelijkheden zo veel mogelijk openheid te geven van zaken. Belangrijke aspecten achterwegen houden of verzwijgen kunnen de behandeluitkomst negatief beïnvloeden.

- Indien u emails tussen de sessies stuurt aan de behandelaar zullen die als het de inhoud van de behandeling betreft in de eerst volgende sessie ter sprake worden gebracht. Wanneer het over praktische zaken gaat zoals het verzetten van een afspraak zal ik hier wel op reageren.

 

- Indien er sprake is van crisis is het van belang telefonisch contact op te nemen. Indien er niet direct opgenomen wordt, bel gerust een aantal keer. Ik zal zodra ik in de gelegenheid ben te bellen zo snel mogelijk terugbellen en proberen je zo goed mogelijk te helpen. 

Praktijk Una beschikt echter niet over een 24-uurs beschikbaarheid. Buiten praktijkuren kan je gebruik maken van het noodnummer113. Bij suïcidegevaar. Tevens kun je bellen naar de huisartsenpost in je eigen regio.

- Elke 6 maanden wordt de behandeling geëvalueerd. De frequentie kan ook vaker zijn indien client of behandelaar dat wenselijk acht. 

Hieronder bevindt zich het goedgekeurde kwaliteitsstatuut, dit toont aan dat praktijk Una de juiste zorg met bijbehorende kwalificaties biedt binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: 94065340 BIG-registraties: 19911936825

Overige kwalificaties: psychotherapeut, nvp supervisor, mbt supervisor

Basisopleiding: WO gezondheid- en klinische psychologie

AGB-code persoonlijk: 94016318

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychotherapiepraktijk Una

E-mailadres: info@praktijkuna.nl KvK nummer: 77262255

Website: www.praktijkuna.nl

AGB-code praktijk: 94065340

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Ik werk vanuit een psychoanalytisch referentiekader met evidence based methodieken, zoals TFP, MBT, KPSP en DIT. Het betreft individuele psychotherapie en ook systeembehandeling of betrekken van belangrijke naasten indien geïndiceerd.

Qua doelgroep behandel in mensen met zowel internaliserende als externaliserende problematiek met een neurotische en borderline persoonlijkheidsstructuur. Problematiek hangt vaak samen met moeilijke interactiepatronen, vertekend zelfbeeld, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblematiek. Naast psychotherapie geef ik ook supervisie en leertherapie aan collega's binnen het psychoanalytische referentiekader. Ook biedt ik coachingstrajecten gericht op zelfontwikkeling en verbeteren van teamprocessen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Persoonlijkheid

Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: L.Houtzager

BIG-registratienummer: 19911936825

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: L.Houtzager

BIG-registratienummer: 19911936825

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): collega psychotherapeuten. Huisartsen voor aanmelding en verwijzing.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Intervisie. Overleg met collega therapeuten. afstemming bij verwijzing met huisarts of GGZ instelling.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): De huisarts en de crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik duidelijke afspraken maak met mijn patienten. Tevens is chronische en acute suicidaliteit een contra-indicatie.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

GGZ Breburg team persoonlijkheidsstoonissen

GGZ Breburg, praktijkopleiders

Jasmijn de Vos, MBT Nederland

Koen Dols, Praktijk voor psychotherapie Dols

Merel Marijn Warlich, Psychotherapiepraktijk Warlich & Blocks

Annelies Claeys, De Viersrpong

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: intervisie en supervisie bij ggz Breburg met psychoanalytische subteam en intervisie en supervisie met groep praktijkopleiders. intervisie en supervisie met bovengenoemde NVPP geregistreerde psychotherapeuten.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

www.register-mbt.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): klachtenfunctionaris van de LVVP

Link naar website:

LVVP@klachtencompany.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Nynke Tuin

BIG:59912743425

AGB: 94016327

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

aanmelden via mail: info@praktijkuna.nl. Ik neem dan contact op met patient. Precieze procedure staat op website. Website is nog in de maak. Ik stuur alle tekst toe.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Patient indien van belang voor zijn/ haar proces naasten uit te nodigen aantal keer aan te sluiten bij sessies.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): bhp, evaluatiemomenten en ROM metingen.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: afhankelijk van de soort psychotherapie 3 a 6 maanden.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Door de therapeutische relatie onderwerp van gesprek te laten zijn, maar ook open te vragen naar verbeterpunten, zaken die ze minder prettig hebben ervaren aan mijn werkwijze of mij als persoon. Dit gebeurd gedurende het proces en tevens op het einde.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

III. Ondertekening

Naam: L.S. Houtzager

Plaats: Oosteind

Datum: 4-3-2024

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

bottom of page