top of page

Privacy

Als BIG-geregistreerd Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut heb ik een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van wat er in de therapie besproken wordt en de informatie die ik middels verwijzers ontvang. Er bestaat een uitzondering op mijn geheimhoudingsplicht, indien er verdenking is van ernstige gevaren voor jezelf of een ander, waarbij meldingsplicht als burger mijn geheimhoudingspicht kan overrulen. Indien dit het geval is, zal ik dit altijd eerst met je bespreken mits ik de inschatting maak dat dit verantwoord en veilig genoeg is. De beroepscodes van een Klinisch psycholoog/ Psychotherapeut schrijven voor dat ik verplicht ben tot dossiervoering. Dit wil zeggen dat ik vanaf je aanmelding je persoonsgegevens maar ook gegevens van de intake en het behandelverloop en verwijs- en aanmeldgegevens zal noteren in mijn elektronisch patiëntendossier. Het patiëntendossier dat ik gebruik is van Incura. Binnen dit systeem wordt de privacy van je gegevens beveiligd, en wordt er voldaan aan de wettelijk verplichte maatregelen. Als je behandeling is afgerond, wordt het dossier ten minste 20 jaar bewaard, tenzij je eerder aangeeft te willen dat de gegevens worden vernietigd. Mocht ik willen overleggen met een collega, huisarts of verwijzer bij aanvang van de behandeling of als ik vragen heb over je behandeltraject, waarbij het zinvol is de expertise van een andere collega/ discipline te raadplegen dan zal ik dit eerst met je bespreken en om toestemming vragen. Mocht het nodig zijn bij vakanties of langdurige afwezigheid je zorg te continueren. Dan zal ik in overleg met je kijken wie mij kan vervangen en je gegevens overdragen aan de bewuste behandelaar/ vervanger.

DIS 

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem, dat alle zorgprofessionals verplicht  stelt om gegevens over iedere patiënt met betrekking tot behandeling, diagnose, naam, adres, en woonplaats te verstrekken. Mocht je dit niet willen kan je hier bezwaar tegen maken door dit bij mij kenbaar te maken.

Controle door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn bevoegd te mogen controleren of de duur van de behandeling en de administratie van de rekening klopt. Ik ben verplicht die inzage aan hen te verschaffen. Indien hier sprake van is, zal ik je hierover informeren.

 

ROM

De Routine Outcome Measurement (ROM) is een manier om behandelresultaten te monitoren. Ik zal indien ingeschat wordt dat dit een toegevoegde waarde heeft op verschillende momenten van je behandeltraject hier gebruik van kunnen maken en de uitkomsten terugkoppelen. Deze informatie komt in je dossier. 

Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle GGZ-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. Mocht er een verzoek komen deze informatie te leveren zal ik hiervoor eerst je toestemming vragen.

 

Visitatie

Ik ben lid van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten) hierbij dien ik te voldoen aan een kwaliteitscontrole die elke 5 jaar plaatsvindt. Dit gebeurt middels visitatie. Dan komt een externe collega die om inzage vraagt in enkele dossiers (deze dossiers worden geanonimiseerd). Mocht dit jouw dossier betreffen, zal ik je hiervoor eerst om toestemming vragen.

 

Consultatie, supervisie, intervisie

Consultatie, intervisie en supervisie zijn verplichte onderdelen van mijn werk om te voldoen aan de kwaliteitseisen van mijn vak. Dit betekent dat ik diagnostiek of vraagstukken ten aanzien van lopende behandelingen geanonimiseerd met collega’s bespreek/ inbreng. In sommige gevallen zal ik voor supervisie gebruik maken van video-opnames. Hiervoor zal ik mondeling toestemming aan je vragen. De opnames worden uiterlijk 30 dagen na opname gewist.

 

Informatie aan derden

Mochten andere personen of instanties (zoals familieleden, bedrijfsarts, uwv) informatie vragen over je behandeling, dan ben ik niet verplicht dit te geven. Ik zal dit met je bespreken om samen te bekijken welke informatie relevant is en passend bij mijn taakomschrijving, vakgebied.

 

Link: Privacystatement L.S.Houtzager

bottom of page